Leks 1: Ik an a öler

 

Det schochst dü üüb detheer sidj

Paul an Emma draap jo. Paul as üüb sin ruad wel onerwais an Emma spelet mä san letj hünj Tofel. Lachts an rochts stun dön hüsing, huar Paul an Emma uun wene. An diar  as noch föl muar tu sen.

 

Snaake auer det bilj

sid 4 - 5

So küd fraagen tu det bilj ütjsä. Wat küd ham diarüüb swaare?

Wat schochst dü üüb det bilj? Ik sä ...
Huar wenet Paul /
huar wenet Emma?
Paul wenet uun det güül hüs,
Emma wenet ...
Heest dü en tiar? Jä, ik haa en tiar.
Wat för en tiar heest dü? Ik haa en hünj / en kaat ...
Hü het dan hünj / din kaat? Man hünj / min kaat het...

 

Mäenöler snaake

So küd Paul an Emma mäenöler snaake:

Emma:

 

Moin Paul!

Paul:

 

Moin Emma! Fein, dat ik di draap.

Emma:

 

Paul, wääl dü mä mi an Tofel spele?

Paul:

  

Al! Teew ens, ik stel bluat gau min wel uf.

Emma:

 

Heest dü en nei wel?

Paul:

 

Jä, det haa mi ualmam an ualaatj skeenkt!

Emma:

 

Cool! Ik mei ruad hal liis!

Paul:

 

Ik uk, meest dü uk man nei helem liis?

Emma:

 

Jä, apsaluut, oober nü leet üs mäenöler spele.

 

Tuharke

Dialog Paul an Emma - Lex 1

 

Du ens wat!

Fertel faan di!

  • Hü hetst dü?
  • Huar wenest dü? Uun en taarep, uun en letj steed of uun en grat steed?
  • Uun wat för en hüs wenest dü? ( ruad / witj / güül …) Hüföl lidj wene uun det hüs?

En bilj, wat ham uunmoole kön - Leks 1

 

Liitjin

 

Wurden tu detheer sidj (wurdenrak)

Heer jaft det en liist wurden för al dön saagen, wat üüb det bilj tu sen san, an uk wurden, diar brükt wurd, am auer det bilj tu snaakin.

Wurden Leks 1

 

Det kön wi nü (Kompetenzen)

  • fering wurden eftersnaake
  • (mä ölern uun en skööl) en liitje schong
  • wat faan di fertel
  • ferstun, wat de skuulmääster sait