Leks 14: Wi kuupe iin

 

Det schochst dü üüb detheer sidj

Paul an Emma kuupe hal för hörens familje iin. Do luke jo jo uun, wat det uun a laaden ales jaft: soföl slacher bruad, marigs an marmelaade. Diar stun butler, glees, paken an duusen. An jo ferschük tu leesen, wat üüb dön bruket skäälten üübstäänt.

 

Snaake auer det bilj

sid 30 - 31

So küd fraagen tu det bilj ütjsä. Wat küd ham diarüüb swaare?

Wat schochst dü üüb det bilj?
Wat hee Paul iinuun de iinkuupswaanj laanjen?
Huar sat Emma?
Wat pasiaret mä dön butler, wat ham turagdu kön?
Wat för taalen könst dü lees?
Huar as det pöpe?
Wat leit ales föör a kas?
Hüföl onerskiaselk slacher bruad schochst dü?
Wat hee Paul san aatj uun hun?
Huar as det bilj mä det kasperle-pöpe üüb?

 

Mäenöler snaake

So küd Paul an Emma uun de laaden mäenöler snaake:

Emma:

  

Luke ens, diar sat jo de grat bruler faan Annika bi a kas – det maaget hi imer uun a feerien.

Paul:

 

Dü, din ual pöpe fäält gliks ütj üüs iinkuupswaanj ütj, paase üüb! – Aatj, teenkst dü am min eerbäärmarmelaade?

Paul san aatj:

 

Klaar, ik haa det al uun hun. Skal ik gliks tau glees nem? Ik kön ei so rocht lees, wat mam üüb man seedel skreewen hee.

Paul:

 

Nem trii! Hei, Emma, diar as Broder bi det aperaat, huar ham butler weler ufdu kön. Wat hee hi för en graten kasten mä butler uunslebet!

Broder:

 

Hei, Paul an Emma! Jo haa ik tau weg loong tupsaamelt uun at steed. Faan det jil haale ik mi gliks schokelaade an eftert koorden för det pöpeteaater.

Emma:

 

Hü loongwiiljig. Maaget det spoos?

Broder:

 

Klaar, det as en groosaartig stak, diar jaft det föl tu laachin!

Paul:

 

Do wel wi diar uk hen. Luke wi ens. Emma, könst dü mi uk en keek ütjhaale?

Emma:

 

Nee, det gungt ei, dü schochst dach, dat jo tu huuch boowen iinsortiaret san. Diar skal dan aatj di halep.

Paul san aatj:

 

Gungt luas! Oober wi mut det Bio-hakfleesk ei ferjid, Mam wal dach ‚Lasagne‘ maage. Emma an Broder, san jam uk diarbi? Do kuupe wi en betj muar iin!

Broder:

 

Uu fein!

Emma:

 

Det maage wi!

Paul:

 

So, nü paake ik noch en duus eerten iin, an do haa wi ütj deheer huk ales. Hü Annika san bruler det bi a kas wel ales henfeit? Man frinj Sönke sait, dat hi ferkiard prisen iindee!

Emma:

 

Stemet goor ei! Bi Hansen as det ales ei so biljig.

Paul san aatj:

 

Stemet uk. Do lingt det nü uk. Gung wi noch hen tu a fleesktuanbeenk, an do wurt betaalet! För Tofel an Miine kuupe wi noch fein knooken an det gud kaatfulring.

 

Tuharke

 

Du ens wat!

Moole / Skriiw en liist mä det, wat dü för en doord mä din klas iinkuupe maadst!

Moole, wat dü hal iinkeefst!

Fertel din klas, hün dai jam iinkuupin gung.

Teel dön glees mä eerbäärmarmelaade!

  

En bilj, wat ham uunmoole kön - Leks 14

 

Spalen, liitjin, riimen an staken

Stak:

  • Uun a gemüüselaaden (efter: Handreichungen für den Friesischunterricht: Haus und Garten, hrsg. vom Landesinstitut Schleswig-Holstein für Praxis und Theorie der Schule, Kronshagen 1999, S. 119. Überarbeitet von Enken Tholund)

 

Wurden tu detheer sidj (wurdenrak)

Heer jaft det en liist mä wurden för al dön saagen, wat üüb det bilj tu sen san, an uk mä wurden, diar brükt wurd, am auer det bilj tu snaakin.

 

Det kön wi nü (Kompetenzen)

  • fering wurden eftersnaake
  • auerlei, wat ham iinkuupe wal (an det do uk du)
  • faan’t iinkuupin fertel
  • ferstun, wat a skuulmääster sait