Leks 10: Üüb’t büürsteed

 

Det schochst dü üüb detheer sidj

Tiaren kön flä, reen, spring, freed an uk spele. Luke jo di ens ale uun.

 

Snaake auer det bilj

sid 22 - 23

So küd fraagen tu det bilj ütjsä. Wat küd ham diarüüb swaare?

Wat schochst dü üüb det bilj?
Wat för tiaren / tjüch lewe / lewet üüb det büürsteed?
Wat maage dön tiaren? / Wat maaget det tjüch?
Wat maage Paul an Emma?
Wat ferkeeft det wüf uun sin letj ruad hüs?
Wat könst dü üüb det büürsteed kuupe?
Wat hee de büür för kluaser uun?
Wat maaget de büür?
Huar  stäänt det jitkoon?
Huar san dön aarebaarin?

 

Mäenöler snaake

So küd de büür, Paul an Emma mäenöler snaake:

büür:

 

Feesthual!

Paul an Emma:

 

Jupphi! Maage wi!

Emma:

 

Luke ens Paul, dön letj henken! San jo ei nögen?

Paul:

 

Jä, det finj ik uk! Schochst dü uk de bruket höön?

Emma:

 

Jä, natüürelk, de leept oober gau!

Paul:

 

Diar beeft kön  wi uk wat iinkuupe. Ik witj oober ei wat!

Emma:

 

Ik sä eerbäären, en ganse kast eerbäären!

Paul:

 

Hmm - eerbäären an moolk! ... Jaft det heer wel uk moolk? Eerbäären mä moolk - det smeekt!

Emma:

 

Ik kön diar beeft üüb a feen ki sä!

Paul:

 

Ian, tau, trii ki! Oober de brün hingst mei ik noch leewer liis.

Emma:

 

An ik mei dön schep lefst! Üüb min kalenderbilj aran as uk en schep tu sen!

Paul:

 

Wi kön jo gliks ens tu dön schep gung, do könst dü jo mä „Mää“ begrööte an ik luke mi de ruad treker uun!

Emma:

 

Det as en gud idee, Paul!  

Paul an Emma:

 

Uunhual!

 

Tuharke

Dialog Paul an Emma - Leks 10

 

Du ens wat!

Spele iinkuupin mä dan naibüür!
Moole det tiar, wat dü lefst liis meest!
Snaake auer det tiar, wat dü lefst liis meest!
Wise, huar dü üüb det bilj hal wees maadst!

Teel ale tiaren üüb det bilj!

 

Heer jaft det wat tu dun:

 

Spalen, liitjin, riimen an leesestaken

Liitjin

  • Üüs letj kaat het Miine (tekst: Ingrid Brodersen, wiis: Dörte Flor, faan’t CD „Üüs letj kaat het Miine. Skuuljongen faan Söleraanj schong mä Enken Tholund an Diana Jeß“)
  • „A fögelbradlep“ (tekst: Enken Tholund/Antje Arfsten, wiis: Volkslied, aus Dörte Flor: „Lätj üs friisk schunge“, hrsg. vom Nordfriisk Instituut, Bredstedt 2004, S. 7)
  • „Wuufe“ (Fryske Taal Rotunde, Dial 2, hrsg. vom Nordfriisk Instituut, Bredstedt 2002, S. 1.10)

 

Leesestak

 

Wurden tu detheer sidj (wurdenrak)

Heer jaft dat en liist mä wurden för al dön saagen, wat üüb det bilj tu sen san, an uk mä wurden, diar brükt wurd, am auer det bilj tu snaakin.

Wurden för Leks 10

 

Det kön wi nü (Kompetenzen)

  • fering wurden eftersnaake
  • dön wurden för a tiaren keen
  • fertel, wat üüb det bilj tu sen as
  • sai, wat di gefäält an wat ei
  • ferstun, wat a skuulmääster sait