Leks 4: Min aran

 

Det schochst dü üüb detheer sidj

Emma as bi Paul tu beschük. Hi wiset ham stolt sin rüm, de sliapkoomer faan sin aalern,  köögem, de dörnsk,  det baaserüm an det hobirüm.
Sin aalern san uun köögem – bal jaft at wat tu iidjen! Det kaat leit üüb‘t baad.

 

Snaake auer det bilj

sid 10 - 11

So küd fraagen tu det bilj ütjsä. Wat küd ham diarüüb swaare?

 

Wat schochst dü üüb det bilj?

   

Ik sä Paul sin aran.

Wat för rümen schochst dü?

 

Ik sä de köögem, det baaserüm, ...

Huar as Paul sin rüm?

 

Paul sin rüm as lachts boowen.

Wat schochst dü uun Paul sin rüm?

 

Ik sä en futbaal, ...

Huar san Paul sin aalern?

 

Paul sin aalern san uun köögem.

Jaft det en duusche?

 

Jä, det as …

Huar stäänt at fernseen?

 

Det stäänt uun ...

Huar maaget Paul musik?

 

Paul maaget uun‘t … musik.

Huar as det kaat?

 

Det kaat as …

Wat för en rüm üüb det bilj meest dü lefst?

 

Ik mei de/det … lefst.

 

Mäenöler snaake

So küd Paul an Emma mäenöler snaake:  

Paul:

  

Luke ens Emma, det as üüs baaserüm.

Emma:

 

Uu, gans uun green! An det as was din gume-an, Paul?

Paul:

 

Jä, oober det brük ik ei muar. Diar san ik al föl tu grat för. (laachet)

Emma:

 

Haa jam bluat ian baaserüm?

Paul:

 

Nee, boowen as uk noch en höske. Üüs dörnsk as onern üüb sidj faan‘t baaserüm. Diar sat wi miast de inj auer.

Emma:

 

Uu, jamens fernseen as oober grat. San din aalern eentelk uk aran?

Paul:

 

Jä, ik liaw jo san uun köögem. Man aatj an min mam kööge hal mäenöler.

Emma:

 

Paul, könst dü mi nü din rüm wise?

Paul:

 

Klaar, do skel wi a treep apluup. Min rüm as boowen. Oober fu neen skrek, det as en betj trochenöler bi mi. Ik mei ei hal aprüme.

Emma:

 

Ik uk ei! An Tofel wüület do uk noch uun min kroom ambi.

Paul:

 

Emma, meest dü eentelk hal musik?

Emma:

 

Jä, huaram fraagest dü?

Paul:

 

Do wise ik di tuiarst üüs hobikääler.

Emma:

 

Wat haa jam diar?

Paul:

 

Leet di auerrasche!

 

Tuharke

Dialog Paul an Emma - Leks 4

 

Du ens wat!

Moole en bilj faan din rüm!

Bütje din bilj mä dan naibüür!

Snaake auer dön biljen mä dan naibüür!

Auerlei, wat Paul sin aalern kööge.

En bilj, wat ham uunmoole kön - Leks 4

 

Spalen, liitjin, riimen

Riimen:

  • Man frinj Plüüske (Fryske Taal Rotunde, Dial 2, hrsg. vom Nordfriisk Instituut, Bredstedt 2002, S. 15.5)
  • Riimelsen (Fryske Taal Rotunde, Dial 2, hrsg. vom Nordfriisk Instituut, Bredstedt 2002, S. 15.8)

Liitje:

  • Uun a kääler (Fryske Taal Rotunde, Dial 2, hrsg. vom Nordfriisk Instituut, Bredstedt 2002, S. 15.9)

Spal:

 

Wurden tu detheer sidj (wurdenrak)

Heer jaft det en liist mä wurden för al dön saagen, wat üüb det bilj tu sen san, an uk mä wurden, diar brükt wurd, am auer det bilj tu snaakin.

Wurden för Leks 4

 

Det kön wi nü (Kompetenzen)

  • fering wurden eftersnaake
  • (tup mä ölern) en liitje schong
  • wat faan di salew fertel
  • ferstun, wat a skuulmääster sait