Leks 9: Lif an kluaser

 

Det schochst dü üüb detheer sidj

Miast al dön  kluaser uun din kluaderskaab könst dü uk gud tu spelin brük. Wan dü di amtaakelst, könst dü din hood, din hiar, din skolern gans ölers ütjsä leet. Bestimt heest dü en paar gud ideen!

 

Snaake auer det bilj

sid 20 - 21

So küd fraagen tu det bilj ütjsä. Wat küd ham diarüüb swaare?

Wat schochst dü üüb det bilj?
Wat as uun’t kluaderskaab ales tu sen?
Wat för klöören haa dön kluaser?
Wat maage Paul an Emma?
Wat hee Paul uun?
Hü as Emma amtaakelt?
Wat mei dringer hal uuntji (Paul)?
Wat mei foomnen hal uuntji (Emma)?

  

Mäenöler snaake

So küd Paul an Emma mäenöler snaake:

Emma:

  

Heer wenet siaruuwer Emma an raselt mä sin swäärt!

Paul:

 

Ik san ei baang föör siaruuwern! Äääääätsch – !

Emma:

 

Paul, dü heest jo noch goor niks uun! Wi wul üs dach amtaakle!

Paul:

 

Ik haa al en onerschört an en onerbrek uun! An nü schük ik mi cool kleedaasch ütj!

Emma:

 

Dü mutst ales uunpaase, bluat min green kleet ei!

Paul:

 

Det gungt klaar! Ferlicht könst dü noch wat tu uuntjin för Tofel schük?

Emma:

 

Ferlicht en schaal? Tofel hee jo bluat en nöösduk üüb’t hood.

Paul:

 

Jä, an ik schük kleedaasch för min iarmer, bian, hood an fet!

 

Tuharke

Du ens wat!

Fertel, wat för kluaser dü liis meest!
Schük di kluaser ütj, wat dü liis meest!
Fertel, wat dü daaling uunheest!
Fertel, wat dan naibüür daaling uunhee!
Schük det kaat an det müs üüb det bilj!
Teel ap, wat dü uun a wonter uuntjochst!
Teel ap, wat dü uun a somer uuntjochst!

 

Heer jaft det wat tu dun:

Arbeitsbogen - Leks 9: Det san ik

Arbeitsbogen - Leks 9: Det kön ik

En bilj, wat ham uunmoole kön - Leks 9

 

Spalen, liitjin, riimen

Liitje:

Spal:

  • Ik paake man kofer an nem mä …

Riimen:

 

Wurden tu detheer sidj (wurdenrak)

Heer jaft dat en liist mä wurden för al dön saagen, wat üüb det bilj tu sen san, an uk mä wurden, diar brükt wurd, am auer det bilj tu snaakin.

Wurden för Leks 9

 

Det kön wi nü (Kompetenzen)

  • fering wurden eftersnaake
  • dön wurden föörlees an kluaser keen an wise
  • kluaser beskriiw
  • fertel, hü’m ham fäält, wan’m kraank as
  • ferstun, wat a skuulmääster sait