Leks 15: Hü gungt di det?

 

Det schochst dü üüb detheer sidj

Dön miast daar san Paul an Emma gud tuwais. Wan hi bi’t futbaal spelin en toor schat, frööget Paul ham. Wan Emma tu föl skuulwerken aphee, kön hat uk arig wurd. Uf en tu as hat ring tu mud. Do brükt hat en gud freundin, wat ham bistäänt.

 

Snaake auer det bilj

sid 32 - 33

So küd fraagen tu det bilj ütjsä. Wat küd ham diarüüb swaare?

Wat schochst dü üüb det bilj?
Huarhen luke dön bial dringer?
Wat för en sport maage dön bialen?
Huaram san dön öler dringer bedrüüwet?
Huar luke Emma an sin freundin hen?
Wat maaget Emma sin freundin?
Huar as Tofel?
Huar as det kaat?
Wat as mä de fögel pasiaret?
Wat skel jo nü mä de fögel maage?

 

Mäenöler snaake

So küd Paul an Emma mäenöler snaake:    

  

Paul:

  

Jippijippijei, wi haa wonen, wi haa de baal fiiwsis iin uun’t toor schöden!

Oluf:

 

Dön dringer ütj at grat steed hed nian schangs, luke ens, jo san gans bedrüüwet.

Paul:

 

Naja, bi det naist spal schocht det ferlicht weler ölers ütj. Diar sat Emma an Annika. Wat haa jo do?

Emma:

 

Och Annika, det as goor ei net. Arken maaren hee de letj fögel uun man kast mä ruusen seeden an en betj süngen.

Annika:

 

An nü as hi ianfach faan a hemel feelen, huaram? Tofel an Miine san uk gans ring tu mud. De fögel as störwen.

Emma:

 

Kem’m, wi wel diar oner de bosk en letj greef för ham turochtmaage, diar kön wi do am de fögel teenk. Paul an Oluf, kön jam ens en skofel haale?

Paul:

 

As dan letj fögel, det ruadbrast, störwen? Det dee mi iarig. Kom Oluf, de skofel as uun a schupen.

Annika:

 

Luke ens, diar keert man aatj üüb sin wel föörbi, hi keert imer so gau an schocht mi ei! Nü wel wi för dan fögel en greef turochtmaage.

Emma:

 

Jä, det as gud. Tofel an Miine, an al dön öler tiaren, jam kem mä!

Annika:

 

Uu nee, dön tau fögler üüb’t taag, jo sä uk bedrüüwet ütj.

Oluf:

 

Paul:

 

Diar san wi weler.

An eftert mut wi faan üüs futbaalspal fertel, ei?

Emma an Annika:

 

Uk dach al!

 

Tuharke

 

Du ens wat!

Fertel, auer wat dü di daaling frööget heest!

Fertel, wan dü ring tu mud wiarst!

Moole en bilj faan en kraank tiar!

Gung mä din klas üüb sarkhoof!

 

Heer jaft det wat tu dun:  

En bilj, wat ham uunmoole kön - Leks_15

 

Spalen, liitjin, riimen

Riim:

 

Wurden tu detheer sidj (wurdenrak)

Heer jaft det en liist mä wurden för al dön saagen, wat üüb det bilj tu sen san, an uk mä wurden, diar brükt wurd, am auer det bilj tu snaakin.

 

Det kön wi nü (Kompetenzen)

  • fering wurden eftersnaake     
  • wurden (diarför) keen, hü det een gungt
  • dön ölern det föörspele
  • fertel, hü di det gungt
  • ferstun, wat a skuulmääster sait