Leks 5: Iidj an drank

 

Det schochst dü üüb detheer sidj

Paul an Emma haa tup iinkeeft, jo wel för hörens familjin Spaghetti an salaat maage. Tuföören haa jo al a köögem aprümet. Diar stun smok ruusen, jo hee Paul Emma skeenkt. Wat haa’s ei ales keeft – bruad, banaanen, moolk. Det paaset miast goor ei iin uun de skreep, so föl as det. Det wiar swaar!

 

Snaake auer det bilj

sid 12-13

So küd fraagen tu det bilj ütjsä. Wat küd ham diarüüb swaare?

 

Wat schochst dü üüb det bilj?

 

Ik sä …

Huar san Paul an Emma?

  

Jo stun uun köögem …

Wat stäänt bi a heert?

 

Bi de heert stäänt en ruus, …

Wat stäänt üüb a heert?

 

Üüb de heert stäänt en krooch ...

Wat schochst dü uun det skaab?

 

Ik sä glees, …

Wat maage Paul an Emma?

 

Paul an Emma lees det retsept.

Wat haa jo iinkeeft?

 

Jo haa wortler, … iinkeeft.

Wat schochst dü uun de skreep?

 

Ik sä windrüüwen, …

Wat määnst dü, wat jo kööge/ iidj?

           

Jo kööge Spaghetti …

Wat maaget Tofel?

 

Tofel frat en kuuk för hünjer.

 

Mäenöler snaake

So küd Paul an Emma mäenöler snaake:

Paul:

  

Emma, leet mi ens mä üüb de seedel luke!

Emma:

 

Natüürelk. Luke ens Paul: Mam hee det för üs gans grat skrewen an uk en betj wat apmoolet, dat wi det tup lees kön.

Paul:

 

Witjst dü, wat wi kööge?

Emma:

 

Jä, det jaft daaling en salaat mä radiisen, wortler an gurken. An diartu maage wi do Spaghetti.

Paul:

 

An det witjbruad?

Emma:

 

Det iidj wi imer mä tomaaten an en betj ööle üüs föörspiis.

Paul:

 

Uu, det as jo üüs uun en italjeens wiartshüs!

Emma:

 

Jä, mam an aatj haa iar imer uurlaup uun Itaalijen maaget!

Paul:

 

Wi haa uk noch skaloten, windrüüwen, banaanen an aapelsiinen keeft.

Emma:

 

Ik liaw, en skalot brük wi för det diiwing. An ütj windrüüwen, bananen an aapelsiinen maage wi en salaat tu beeftuun.

Paul:

 

Emma, huarmä began wi nü?

Emma:

 

Dü könst dön wortler skele an ik tau dön tomaaten an radiisen uf. Mam komt do uk gliks an halept üs bi’t skeeren an bi dön Spaghetti.

Paul:

 

Fein, ik san uk al gans hongrig!

Emma:

 

An man maag gnoret uk al. Leet üs began, Paul!

Tuharke

Dialog Paul an Emma - Leks 5

 

Du ens wat!

Heer jaft det wat tu dun:

Schük di hoker, wat hal salaat, seesbruad, moolk, pankuuken, … at.
Fertel, hoker bi jam aran kööget – halepst dü mä? Fertel, wat för iidj sünj as.

Jam kön jo ens mä det feringskööl en Pizza baag. Heer as det retsept (üüb fering!):

 

 

Spalen, liitjin, riimen an staken

Leesestak:

Liitje:

  • De aapel (tekst: Enken Tholund, wiis: W. A. Mozart)

 

Wurden tu detheer sidj (wurdenrak)

Heer jaft det en liist mä wurden för al dön saagen, wat üüb det bilj tu sen san, an uk mä wurden, diar brükt wurd, am auer det bilj tu snaakin.

Wurden Leks 5

 

Det kön wi nü (Kompetenzen)

  • fering wurden eftersnaake
  • wat faan di salew fertel
  • sai (fertel), wat dü hal iidj an drank meest
  • ferstun, wat a skuulmääster sait