Leks 16: Wi feire gebuursdai

 

Det schochst dü üüb detheer sidj

Emma küd nooch arken dai gebuursdai feire. Detheer juar hee hat ham ütjtoocht, dat ale jongen, wat hat nuadigt hee, üüs indiaaner kem. Nü drank jo ‚Feuerwasser‘, an jo iidj ‚Wildwest‘-kuuken. At best oober san dön geschenke. Emma as al gans ütj a tüüt. Wat as wel ales uun dön pakeeten banen?

 

Snaake auer det bilj

sid 34 - 35

So küd fraagen tu det bilj ütjsä. Wat küd ham diarüüb swaare?

Wat schochst dü üüb det bilj?

Hüföl tualiglaachten schochst dü üüb det kuuk?

Hü schocht Tofel ütj?

Wat spele dön jongen?

Wat för en juarstidj könst dü üüb det bilj keen?

Wat maaget Emma?

Wat maaget Emma sin mam?

Wat haa dön jongen uun?

Fertel, wat ales üüb boosel stäänt!

Wat för klöören haa dön feelern?

 

Mäenöler snaake

So küd Paul an Emma mäenöler snaake:

Emma:

  

Föl toonk för det geschenk, Hanna. Wat as diar wel banen?

Hanna:

 

Luke ens iin, det hee wat mä dön tau hingster tu dun, wat wi pleege!

Paul:

 

Juhu-juhu-ju, wi san indiaaners! Skel wi nü iidj. - Emma, püste dön tualiglaachten tu dan gebuursdai ütj! Üüs letj indiaaner Tofel as uk al orntelk hongrig!

Emma sin mam:

 

So, heer haa ik kakau. Hoker skal ik wat iinjit?

Broder:

 

Uh fein, mi, an Hanna an Klara uk!

Emma:

 

Föl toonk, mam, nü wel wi uk min gebuursdaiskuuken iidj, ik wal en stak mä ruad snupkroom üüb! Paul, dön ‚Muffins‘ mä schokelaade haa ik salew beegen!

Paul:

 

Heest dü min resept nimen?

Ina:

 

Emma, luke ens, ik haa uk noch en geschenk för di – diar haa ik uk dan nööm üüb skrewen!

Oluf:

 

Uu, wise mi det ens, mut ik det sködle? As det speltjüch?

Frerk:

 

Ik haa min geschenk uk iinpaaket, oober dü könst geliks sä, wat diar banen as – lastig, ei?

Tine:

 

Det schocht ütj, üüs wan dan saurier böös tu miat kimen as – at wurt tidj, dat Emma ham ütjpaaket!

Emma sin mam:

 

Det wurt so ääder jonk uun a adwentstidj – luke’m ens, dön smok laachten uun üüs guard!

Hannes:

 

Jä, jo gefaal mi gud! – Uu, Emma, Paul sin kaat hee min geschenk wechslebet, wi skel gliks beeft ham uun!

Paul:

 

Miine, blafst dü nü stunen! – Det halept ales niks, dön indiaaners skel det geschenk welerhaale. Kom, Tofel!

Tofel:

 

Wuf!

  

Tuharke

 

Du ens wat!

Heer jaft det wat tu dun:

Snaake mä ale jongen ütj din klas. Finj ütj, hoker uun a wos, uun a somer, uun a harewst, uun a wonter gebuursdai hee!

Fertel, hü dü hal dan gebuursdai feire maadst!

Auerlei, wat dü di tu dan gebuursdai wanske könst!

Moole en gebuursdaiskuuk!

Skriiw en wanskseedel!

 

En bilj, wat ham uunmoole kön - Leks 16

 

Spalen, liitjin, riimen

Spalen:

Liitje:

  • „Tu gebuursdai“ (tekst: Eiken Michelsen, üüb’t wiis faan „Wie schön das du geboren bist“ faan Rolf Zuckowski; faan’t CD „Üüs letj kaat het Miine. Skuuljongen faan Söleraanj schong mä Enken Tholund an Diana Jeß“)  

Riimel:

  • Gebuursdaisriimels (Fryske Taal Rotunde, Dial 2, hrsg. vom Nordfriisk Instituut, Bredstedt 2002, S. 4.7.)

 

Wurden tu detheer sidj (wurdenrak)

Heer jaft det en liist mä wurden för al dön saagen, wat üüb det bilj tu sen san, an uk mä wurden, diar brükt wurd, am auer det bilj tu snaakin.

Wurden för Leks 16

 

Det kön wi nü (Kompetenzen)

  • fering wurden eftersnaake
  • (mä ölern tup) en liitje schong
  • (mä ölern tup) en kuuk baag
  • faan din wansker fertel
  • ferstun, wat a skuulmääster sait