Leks 7: Wi spele banen

 

Det schochst dü üüb detheer sidj

Paul hee en würtelk fein jongensrüm – an daaling as Emma tu beschük. Tuiarst haa’s 'Mensk, äärgre di ei!' spelet, oober do haa‘s jo likwent erigt an uk en betj uun a hiaren fingen – nü spele jo mä legostianer. At jaft uk fein tiaren tu spelin bi Paul: swin, aab, krokodiil an eelefant teew üüb’t reewel. Üüb Paul san dööbel könst dü sogoor sat!

 

Snaake auer det bilj

sid 16 -17

So küd fraagen tu det bilj ütjsä. Wat küd ham diarüüb swaare?

Wat schochst dü üüb det bilj?
Wat/ Huarmä spele Paul an Emma?
Wat för tiaren wene uun Paul sin rüm?
Huar as Tofel? Huar as det kaat?
Huar kön Paul moole / skriiw?
Kön Paul an Emma uk musik hiar?
Wat för taalen schochst dü üüb de dööbel?
Wat för tiaren stun föör de futbaal?
Wat stäänt üüb’t reewel?
Huar sat de tedi / det krokodiil?

  

Mäenöler snaake

So küd Paul an Emma mäenöler snaake:

Paul:

Emma, ik schük gliks noch ens efter blä stianer, do kön wi en garaasch bau.

Emma:

Det as en gud idee!

Paul:

Heest dü uk last musik tu hiaren?

Emma:

Ferlicht. Wat heest dü do, musik of uk staken tu hiaren?

Paul:

Tu man gebuursdai haa ik en paar CDs fingen. Jo lei bi man CD-speler.

Emma:

Dü heest oober uk en läptop, huar wi musik mä hiar kön.

Paul:

Jä, oober do skel wi iin uun’t internet gung.

Emma:

Det kön ik di wise.

Paul:

Ik kön det uk, oober ik maad nü lefst iarst mä di det hüs klaar bau.

Emma:

Det kön wi maage.

Paul:

Diarefter maad ik do noch ens 'Mensk, äärgre di ei!' spele an jin di wan!

Emma:

Och jä, dü heest jo föörhen ferleesen (griinet). Ferschük det dach! Do leet üs man likers din CD hiar.

Paul:

Gud. Ik maage en CD uun. Do hiar wi uk ei muar, dat Tofel so gratem snarkt!

Emma:

Oober hi wurt do ferlicht wreeken?

Paul:

(laachet) Det maaget niks. Tofel halept mi do diarbi jin di tu spelin!

 

Tuharke

Dialog Paul an Emma - Leks 7 (2,4 MiB)

 

Du ens wat

Fertel, wat dü hal banen spelest!

Snaake auer det spal, wat dü lefst spelest!

Fertel, wat dü diarbi belewet heest!

 

En bilj, wat ham uunmoole kön - Leks 7 (2,1 MiB)

  

Spalen

  • „Memory“-spalen
  • Spalen, huar ham ham wat mark skal

 

Wurden tu detheer sidj (wurdenrak)

Heer jaft det en liist mä wurden för al dön saagen, wat üüb det bilj tu sen san, an uk mä wurden, diar brükt wurd, am auer det bilj tu snaakin.

Wurden för Leks 7

 

Det kön wi nü (Kompetenzen)

  • fering wurden eftersnaake
  • wat faan di salew fertel
  • sai, wat dü hal spelest an wat ei
  • ferstun, wat a skuulmääster sait