Leks 17: Uun a technik- an elektrolaaden

 

Det schochst dü üüb detheer sidj

Paul an Emma stun uun a laaden an wurd faan mam knipset. Wat so en händi ales kön! Tofel fant det rocht intresant. Hi schocht ei ens det kaat uun‘t fernseen.

 

Snaake auer det bilj

sid 36 - 37

So küd fraagen tu det bilj ütjsä. Wat küd ham diarüüb swaare?

Wat schochst dü üüb det bilj?

Hoker as uun de elektrolaaden?

Wat kön ham diar ales kuupe?

Wat maaget Emma?

Wat kön ham för a köögem kuupe?

Schochst dü en ferkeufer?

Wat schochst dü för programe uun’t fernseen?

Huar san müsen tu sen?

Hüföl läptops könst dü sä?

Wat maaget Tofel?

 

Mäenöler snaake

So küd Paul an Emma mäenöler snaake:

Emma:

 

Sok lastig spalen! Üüb de grat biljskirem gungt det würtelk gud!

Paul:

 

Paase üüb! Ik liaw, din mam knipset üs – an klak!

Emma sin mam:

  

Det as gud wurden, luke ens! Wat spelest dü diar, Emma?

Emma:

 

Bi detheer spal reen tiaren am a weed – Paul, leept det uk üüb din händi?

Paul:  

 

Det witj ik ei, oober wise mi det ens – jä, huarem ei?

Emma sin mam:

 

Jul komt was an seeker! – Emma, ik liaw, dat aatj gliks en nei fernseen fünjen hee!

Herr Ketelsen:

 

Luke ens – üüs nei fernseen, wat wi jüst gonstig uunbad, as grater üüs ale ölern för dediar pris. Diar könst’ uk a taalen gud sä!

Emma san aatj:

 

An 209 Euro as ei so jüür, of wat määnst dü, Ella?

Emma sin mam:

 

Det gungt – an do blaft uk noch en betj jil auer för en neien toaster. Oober luke ens diar oner, det fernseen koostet bluat 159 Euro?

Herr Ketelsen:

 

Jä, oober det as faan en öler firma. Diar könst dü tu’n bispal neen stik iinsteeg!

Emma:

 

Och nee, det gungt ei. Ik wal dön biljen faan Tofel an faan de hingst, huar ik üüb üübpaase uk üüb det fernseen sä kön! Kuupe wi üs eentelk uk en nei iisenkuukiisen?

Emma san aatj:

 

Leet det man bliiw – mam an ik wel gliks noch ens bi a stoofsüügern luke, üüs ual gungt jo ei muar so gud.

Paul:

 

An min ualmam brükt en nei taumaskiin. Ik wal gliks ens knipse, wat det heer so ales jaft!

Herr Ketelsen:

 

Uunluke, uunfaade, kuupe! Bi üs feest dü ales. Man tu, man tu, ei tu loong auerlei!

 

Tuharke

 

Du ens wat!

Heer jaft det wat tu dun:

Teel dön micky-müsen!

Lees dön taalen üüb a prisskäälten!

Teel dön lidj, wat dü uun a laaden schochst!

Fertel, wat för rääskapen ütj en elektrolaaden det bi jam aran jaft!

Auerlei, wat ales uun köögem stäänt an en steker hee!

 

En Bild, wat ham uunmoole kön - Leks 17

 

Spalen, liitjin, riimen

Riimel:

  • Uun’t fernseen (Fryske Taal Rotunde, Dial 1, hrsg. vom Nordfriisk Instituut, Bredstedt 2002, S. 7.5)

 

Wurden tu detheer sidj (wurdenrak)

Heer jaft det en liist mä wurden för al dön saagen, wat üüb det bilj tu sen san, an uk mä wurden, diar brükt wurd, am auer det bilj tu snaakin.

Wurden för Leks 17

 

Det kön wi nü (Kompetenzen)

  • fering wurden eftersnaake
  • wurden för rääskapen an dialen diarfaan keen
  • rääskapen mä ianfach wurden beskriiw
  • ferstun, wat a skuulmääster sait