Leks 18: Öler lunen

 

Det schochst dü üüb detheer sidj

Dön jongen uun a klas luke jo en koord faan a wäält uun. Ferlicht san högen faan jo al ens uun en öler lun weesen. Jo kön do fertel, wat diar ales ölers wiar an wat det diar tu iidjen jewen hee.

 

Snaake auer det bilj

sid 38 - 39

So küd fraagen tu det bilj ütjsä. Wat küd ham diarüüb swaare?

Wat schochst dü üüb det bilj?

Wat maage dön skuuljongen an de skuulmääster?

Wat stäänt üüb’t wöningbeenk?

Huar as de läptop?

Wat maage a jongen diarmä?

Hük flagen üüb det bilj käänst dü?

Wat sweemt uun’t weeder üüb det lunkoord?

Wat liar a jongen uun detheer stünj?

Wat schochst dü, wan dü ütj at wöning lukest?

Hüföl jongen san üüb det bilj tu sen?

 

Mäenöler snaake

So küd Paul an Emma, Frau Hansen an dön öler jongen mäenöler snaake:

Emma:

  

Frau Hansen, dü satst üüb Austraalien!

Frau Hansen:  

 

Uu, det dee mi iarig. Wiarst dü diar al ens?

Emma:

 

Nee, det as so widj wech! Oober wi keer detheer juar efter Frankrik, det as uk en temelk widj rais. Mä üüs auto brük wi twuntig stünj, oober wi maage uk pausin.

Paul:

 

So föl flagen, fu wi det ales hen? So, diar as Rüslun.

Klara:

 

Ik haa det flag faan Öösterik, leet mi diar ens hen!

Emil:

 

Ik schük Denemark, diar wenet man unkel – uu, diar haa ik’t fünjen!

Emma:

 

Hanna, dü heest det flag faan Frankrik, ik haa’t al soocht! Mut ik det haa?

Hanna:

 

Jä, hal, ik haale mi do det flag faan Sweeden faan a wöningbeenk, teew!

Paul:

 

Luke ens, Tedi teenkt, wat as Rüslun grat, diar kön ik mi ferluup!

Frau Hansen:

 

Wat dü ales so fertäälst! Sai mi ens – huar as Japaan?

Emma:

 

Diar, gliks bi di uun a huk, det as so en smok flag mä en graten ruaden kreis, so üüs üüb Ina san swiiter!

Ina:

 

Jä, det stemet. Man swiiter schocht ütj üüs det flag faan Japaan!

Paul:

 

An Emil san swiiter schocht ütj üüs de Dannebrog, det deensk flag.

Emma:

 

Frerk, heest dü Poolen do al fünjen? Diar wiar wi ferleeden juar.

Frerk:

 

Na klaar, oober ik kem diar ei bi, Broder as uun a wai.

Paul:

 

Leet ham man, hi as uun’t schüken.

Emma:

 

Ik liaw, wi skel ham en betj halep, diar boowen kön det niks wurd.

Broder:

 

Ik kön Holun ianfach ei welerfinj!

Paul:

 

Do luke ens efter lachts, efter waasten!

 

Tuharke

 

Du ens wat!

Heer jaft det wat tu dun:

Beskriiw din klasenrüm!

Lees ale taalen üüb a taafel gratem föör!

Fertel, wat dü för lunen käänst!

Snaake diarauer, ütj wat för lunen dön jongen ütj at klas kem!

Auerlei, wat för spriiken uun dön lunen snaaket wurd!

  

En bilj, wat ham uunmoole kön - Leks 18

 

Spalen, liitjin, riimen

Riimen:

Liitje:

 

Wurden tu detheer sidj (wurdenrak)

Heer jaft dat en liist mä wurden för al dön saagen, wat üüb det bilj tu sen san, an uk mä wurden, diar brükt wurd, am auer det bilj tu snaakin.

Wurden för Leks 18

  

Det kön wi nü (Kompetenzen)

  • fering wurden eftersnaake     
  • hög wurden ütj öler spriiken keenen liar
  • (mä ölern tup) en liitje schong
  • wat auer öler lunen fertel / ham wat auer öler lunen ütjteenk an fertel
  • ferstun, wat a skuulmääster sait