Leks 11: At klook an at weg

 

Det schochst dü üüb detheer sidj

Apstun, ütjsliap – ales racht ham efter at klook. Racht di dan dai iin, so üüs hi di gefäält. Teenk di en stünjenploon för din freitidj ütj: t.b. sliap faan aacht tu seeks an spele faan trii tu fiiw…

 

Snaake auer det bilj

sid 24 - 25

So küd fraagen tu det bilj ütjsä. Wat küd ham diarüüb swaare?  

Wat schochst dü üüb det lachter / rochter sidj / üüb dön enkelt biljen?
Wan stäänt Emma ap?
Wat maaget hat am a klook aacht ...?
Wan skal hat tuwais tu skuul?
Wan as de onerracht föörbi?
Wan at Emma made / ongurd?
Wat maaget Emma de eftermade?
Wat maaget hat am a klook aacht de inj?
Wat för en sport maaget Paul?
An hün dai spele Paul an Emma tup?

 

Mäenöler snaake

So küd Paul an Emma mäenöler snaake:    

Emma:

  

Jister hee min tante bi mi uunrepen an wul mä mi snaake.

Paul:

 

An wat wul hat?

Emma:

 

Ik liaw, ham wiar loongwiiljig. Hat wul gans genau wed, wat ik de hiale dai so maage an hü det uun skuul so leept.

Paul:

 

An wat heest dü ham fertääld?

Emma:

 

Ik haa saad, dat ik, wan ik tu skuul skal, imer am hualew sööwen apstun, am sööwen doord fu an dat ik am aacht uun skuul sat.

Paul:

 

Diar sat wi do bienöler!

Emma:

 

Jä, an am a klook ian san ik weler aran an iidj made.

Paul:

 

An wat maagest dü de eftermade?

Emma:

 

Dü fraagest jüst üüs min tante!

Paul:

 

Nee, ik spele din tante!

Emma:

 

Och so, nö ik spele imer mä Tofel an wi bialen spele dach uk uf an tu ens tup.

Paul:

 

Jä, oober bluat de freidai eftermade bit klook seeks an ei linger. Jam fu jo al so ääder naachtert.

Emma:

 

Jam dach uk, Paul.

Paul:

 

Ik skal jo uk al am a klook aacht tu baad.  

Emma:

 

Ik lei do uk al uun’t baad an san orntelk treet. (Emma maaget a uugen tacht an dee so, üüs wan hat snarkt.)

Paul:

 

(laachet en betj) Emma, heest dü last söndai mä min familje en ütjfluch tu maagin?

Emma:

 

Uu jä, Paul. Det as super! Ik fraage eftert  min aalern. Wat maage wi?

Paul:

 

Sai ik ei. Oober dü könst jo riad!

 

Tuharke

 

Du ens wat!

Fertel, wat jam söndais maage!

Snaake auer din hobi / auer sport!

Fertel faan dan best dai uun a weg!

Schük det ualmam (üüb’t bilj) an fertel, wat hat uun hun hee!

 

Snaake auer a wegendaar

Nü jaft det feerien!

 

Ale jongen frööge jo an nem jo föl föör:

 

Jan sait:

De mundai sliap ik iarst ens orntelk ütj.

Ole sait:

De teisdai spele ik mä min best frinjer futbaal.

Tina sait:

De weensdai keer ik mä min mam tu iinkuupin.

Lisa sait:

De tüürsdai wel wi min ualmam beschük.

Krischan sait:

De freidai komt min tante ütj Hamborig.

Lena sait:

De söninj mut min freundin bi mi sliap. Do fertel wi üs loong wat, wan wi uun’t baad lei.

Finn sait:

De söndai keer wi mä a hiale familje tu a Nuurdsia. Ik hööbe, at rintj ei!

 

An wat maagest dü?

Detsalew kön’m uk mä a juarstidjen an mä a muuner faan’t juar mä a jongen besnaake. Luke uk bi leks 12 efter!

Tu’n bispal:

Uun janewoore leit snä, do bau wi en snämaan.

Uun febrewoore gung wi tu en küül an luup skoren?. …

 

Spalen, liitjin, riimen

Liitje:

  • Maarenliitje (tekst an wiis: Ingrid Brodersen, aus Dörte Flor: Lätj üs friisk schunge, hrsg. vom Nordfriisk Instituut, Bredstedt 2004, S. 11.)

 

Wurden tu detheer sidj (wurdenrak)

Heer jaft dat en liist mä wurden för al dön saagen, wat üüb det bilj tu sen san, an uk mä wurden, diar brükt wurd, am auer det bilj tu snaakin.

Wurden för Leks 11

 

Det kön wi nü (Kompetenzen)

  • fering wurden eftersnaake
  • dön wurden för a klookentidj an a daar keen
  • fertel, wat’m dai för dai maaget
  • sai, wat  di gefäält an wat ei
  • ferstun, wat a skuulmääster sait