Leks 20: Onerwais üüb a struat

 

Det schochst dü üüb detheer sidj

Wat diar ei ales luas as – autos an lidj üüb wel an tu fut, an sogoor uun a loft jaft det föl tu sen. Uk tau müsen san mä en skateburd onerwais. An det kaat kön dön bialen faan boowen ütj sä.

 

Snaake auer det bilj

sid 42 - 43

So küd fraagen tu det bilj ütjsä. Wat küd ham diarüüb swaare?

Wat schochst dü üüb det bilj?

Hoker as üüb a struat onerwais?

Wat flocht uun a loft?

Hün wai gungt det hen tu skuul?

Hoker sat uun a bus?

Huar stun Paul an Emma?

Huar as Tofel? Huar as det kaat?

Hüföl autos san üüb a struat onerwais?

Wat maaget det foomen bi a ampel?

Wat för struatenskäälten üüb det bilj käänst dü?

  

Mäenöler snaake

So küd Paul an Emma mäenöler snaake:

  

Emma:

  

Haloo, Paul, huar wääl dü hen?

Paul:

 

Haloo, Emma an Tofel, fein, dat ik jam draap. Ik haa min ualmam besoocht, an nü wal ik tüs.

Emma:

 

Tofel an ik san en betj ütj tu luupen an wel üs nü noch en is haale. Maadst dü uk ian?

Paul:

 

Hmm, bi ualmam jeew det so föl kuuken, oober en letj is nem ik noch. Uu, luke ens de helikopter, de as oober gratem!

Emma:

 

Tofel as diar en betj baang föör. Sowat mei hi goor ei so hal liis.

Paul:

 

Det as so gratem heer, auer al dön autos. De bualk föör de iisenboonauergung as jo uk oner – de tsuch efter det grat steed as jüst föörbikimen. Hiarst dü det uk?

Emma:

 

Natüürelk, diar sat man aatj uun. Hi komt nü faan’t werk tüs - haliginj!

Paul:

 

Det as fein. Wel wi uk gliks mä de bus keer? Heer keert jo uk de hunerttriiantwuntig föörbi!

Emma:

 

Nee, Tofel blafet imer so gratem uun a bus. Leet üs man tu fut gung.

Paul:

 

Kön müsen eentelk skateburd keer?

Emma:

 

An hü komt üüs kaat iin uun de balong – nü lingt at mi! Kom, wi wel üs en is haale! Tofel maad uk hal ian haa, oober hi feit kuuken för hünjer.

 

Tuharke

 

Du ens wat!

Fertel, hü dü tu skuul an weler tüs komst!

Snaake auer dan skuulwai!

Moole en bilj faan dan skuulwai!

Üüb wat skal hoker üüb a struat aachte, wat tu fut leept / mä’t wel keert / mä’t auto keert?

Teel ap, wat ales üüb a struat keert!

Teel ap, wat ham ales uun a loft reert!

 

En bilj, wat ham uunmoole kön - Leks 20

 

Spalen, liitjin, riimen

Liitje

 

Wurden tu detheer sidj (wurdenrak)

Heer jaft det en liist mä wurden för al dön saagen, wat üüb det bilj tu sen san, an uk mä wurden, diar brükt wurd, am auer det bilj tu snaakin.

Wurden för Leks 20

 

Det kön wi nü (Kompetenzen)

  • fering wurden eftersnaake     
  • wurden keen, wat tu a ferkiar diartuhiar
  • faan dan aanj skuulwai fertel
  • ferstun, wat a skuulmääster sait