Leks 3: Familje

 

Det schochst dü üüb detheer sidj

Paul an Emma frööge jo üüb hörens iarst skuuldai. Jo haa bialen en skuulpöös uun iarem an en tornister üüb a rag. Emma sin aalern, sin tante, sin letj saster an Tofel san diarbi. Uk Paul sin aalern, san grat bruler an sin ualaalern san kimen.

 

Snaake auer det bilj

sid 8 - 9

 

So küd fraagen tu det bilj ütjsä. Wat küd ham diarüüb swaare?

Wat schochst dü üüb det bilj?

 

Ik sä ...

Hü schocht det skuul ütj?

 

Det skuul as grat …

Hoker as ales bi a iarst skuuldai diarbi?

 

Paul san bruler as diarbi, Emma sin …

Wat, liawst dü, as uun Paul/ Emma san skuulpöös?

 

Ik liaw, dat diar wat tu snupin uun as.

Hü luke ale lidj üüb det bilj?

 

Jo luke bliis …

Hoker luket bliist?

 

Emma …?

Hoker hee en bruler/ saster?

 

Paul hee en ...

Wat kön ham üüb de skuulplaats spele?

 

Ham kön hinkepinke spele.

Wat för klöören schochst dü üüb det bilj?

 

Ik sä ...

Wat as green, roosa, ...?

 

Emma sin kleet is green.

 

Mäenöler snaake

So küd Paul an Emma mäenöler snaake:

Emma:

 

Haloo Paul, fröögest dü di uk al üüb skuul?

Paul:

 

Klaar Emma, uun a jongensguard wiar’t al en betj loongwiiljig!

Emma:

 

Det finj ik uk. Ik wal nü entelk rocht lees an skriiw kön!

Paul:

 

Jä, do brük ik ei muar man bruler fraage, of hi mi wat föörlees kön.

Emma:

 

An ik kön do bal min letj saster wat föörlees! Paul, dan skuulpöös as rocht grat an smok! Witjst dü, wat diar uun as?

Paul:

 

Nee, mam, aatj an ualaatj haa mi ham skeenkt!
Emma, dan skuulpöös paaset jo uun a klöör tu dan tornister!

Emma:

 

Jä, ik mei brons an man skuulpöös as gans swaar.

Paul:

 

Do as’r was jüst so fol üüs man!

Emma:

 

Paul, ik liaw, at skuul begant gliks. Ik san gans apreeget!

 

Tuharke

Dialog Paul an Emma - Leks 3

 

Du ens wat!

Fertel faan dan iarst skuuldai!

Snaake mä dan naibüür auer dan iarst skuuldai/ auer en neten skuuldai!

Witjst dü noch, wat uun dan skuulpöös ales uun weesen as?

En bilj, wat ham uunmoole kön - Leks 3

 

Spalen, liitjin, riimen

Riim

  • Skringeling (Fryske Taal Rotunde, Dial 2, hrsg. vom Nordfriisk Instituut, Bredstedt 2002, S. 9.7)

Liitje

  • Ik keer nü ufsteed (Fryske Taal Rotunde, Dial 2, hrsg. vom Nordfriisk Instituut, Bredstedt 2002, S. 9.5)

 

Wurden tu detheer sidj (wurdenrak)

Heer jaft det en liist wurden för al dön saagen, wat üüb det bilj tu sen san, an uk wurden, diar brükt wurd, am auer det bilj tu snaakin.

Wurden för Leks 3

 

Det kön wi nü (Kompetenzen)

  • fering wurden eftersnaake
  • (tup mä ölern) en liitje schong
  • en ianfach fraag stel (efter en mönster)
  • wat faan di an din familje an din frinjer fertel
  • ferstun, wat a skuulmääster sait